top of page

Skorstensrenovering och glidgjutning

En skorsten utsätts för både yttre och inre påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket, men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. Kraftiga temperaturskillnader, påverkan av sot och tjära, kondensfukt, mekaniskt slitage vid sotning etc.

En skorsten är byggd för att tåla rejäla påfrestningar, men felaktig eldning och dåligt underhåll kan kraftigt förkorta livslängden och i västa fall innebära en brandfara.

När skador uppstått finns det alternativa metoder för att återskapa en trygg och säker funktion. Reparation genom glidgjutning av rökkanalen eller installation av rostfritt insatsrör som utgör en helt ny rökkanal. Valet av metod kan vara beroende av såväl skadornas art som omfattning, typ av eldstad etc.Vi utför skorstensrenovering både med glidgjutning och insatsrör och är certifierade skorstensreparatörerGlidgjutning för skorstenar

Denna metod innebär att en keramisk massa tilllförs på kanalväggarna och på så sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen som förutom att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. Risken för att smuts och sotavlagringar skall få fäste minskar också.I en otät, murad skorsten kan skadorna vara av olika typ och omfattning  och renovering genom glidgjutning kräver specialutrustning.

Vi gör en  bedömning av skadorna och hur renoveringen kan utföras i din skorsten.Vi använder produkter från Landy Vent vid skorstensrenoveringRostfria insatsrör för skorstenar

Genom montering av ett flexibelt, rostfritt insatsrör skapas en ny, mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga.

Skorstenen får också, trots en minskning av kanalarean, en bra funktion genom de betydligt bättre flödesegenskaperna hos en kanal med slät insida och cirkulärt tvärsnitt.


Dubbelväggiga rör för rökkanaler 

Dubbelväggiga rör används i huvudsak för montering i utdömda, murade kanaler, men används också som alternativ i samband med byte av eldstad som kan innebära kraftigt sänkta rökgastemperaturer med risk för kondensbildning.

Läs mer om skorstensrenovering och  glidgjutning med Landyvents produkter

Glidgjutning: Genom glidgjutning med keramiska massa skapas en ny, stark kanalvägg i en otät, murad skorsten.

bottom of page