top of page

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Vilka är förutsättningarna för bidrag?

Du ska helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset

Du kan bara ansöka om bidraget om du äger småhuset (helt eller delvis) och stadigvarande bor där. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad. Eftersom du måste bo i huset permanent kan du inte få bidrag för till exempel fritidsboende. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus.

Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt

Bidraget gäller energieffektivisering av småhus som är el- eller gasuppvärmda.

Att ett hus är eluppvärmt innebär att det har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el. Direktverkande el kan vara till exempel

  • panelelement

  • konvektorelement

  • oljefyllda elelement

  • elslingor i golvet

  • takvärmepaneler.

Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el, till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en elpanna.

 

Huset räknas som gasuppvärmt om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en gaspanna.

 

Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från

  • trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år)

  • energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger

  • en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt. Då kan du inte ansöka om bidrag.)

Hur stort är bidraget?

Bidrag kan lämnas för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.
Bidrag ges inte om det utbetalade bidraget understiger 10 000 kronor. Det innebär att för att få stöd måste sökanden har utfört åtgärder för minst 20 000 kronor.

Information från Boverket, läs mer här:

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Information från regeringen, bidrag för energieffektivisering:

https://www.regeringen.se/remisser/2023/03/remiss-av-forslag-till-forordning-om-bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

bottom of page